Batı Ataşehir Lazer Epilasyon

Batı Ataşehir Lazer Epilasyon

Epilasyon, son teknoloji kullanılarak, minimum sürede minimum a?r? ve minimum yan etkisiyle istenmeyen tüylerden güvenilir ve etkin bir şekilde kurtulma yöntemidir.
Epilasyonu di?er metotlardan ay?ran ana özellik, kılı çevreleyen dokunun zarar görmemesi ve sadece kıl kökünün etkilenmesidir. FDA, 1997 yılında epilasyon tedavisinin güvenir bir yöntem olduşunu onaylad?.
Epilasyonun Faydaları Nelerdir?
Epilasyon vücudun tüm bölgelerinde rahatça uygulanır. Di?er epilasyon türlerine göre işlem oldukça k?sa sürer ve epilasyondan sonra hastalara herhangi bir k?sıtlama yapılmaz. Epilasyonun ba?arıya ula?ma süreci ki?isel faktörlere baılı olarak de?i?ir. Beyaz tenli ve koyu renk tüylenmesi olanlar, esmer ve açık renk tüylenmesi olan ki?ilere k?yasla daha k?sa sürede sonuca varabilirler. Epilasyon, ciltte izler b?rakmaz. İşlem sonrası uygulama yapılan bölgede hafif bir pembele?me olması Doğal sayılır. Bu renk de?i?ikli?i birkaç dakikadan birkaç saate uzayabilir. Bunun d??ında ciltte herhangi bir etki yaratmaz.
Epilasyon Ne Kadar Zaman Alır?
Tedavi edilecek alanın geniıli?ine göre seans süreleri de?i?ebilir. Bu yöntemle istenilen sonuca ula?mak, tekrarlanan seanslarla mümkündür. Tedavi süresinin uzunluşu uygulanan bölge, hastanın ya??, cilt rengi, hormonal durumu gibi birçok etkene baılı olarak de?i?ebilir.
Lazer I?ınının Epilasyon Etkisi Nasıl Oluşur?
?stenmeyen tüylerin lazer ile yok edilmesi yönteminde prensip; kıl ve kıl kökünde bulunan, kıla rengini veren melanin pigmenti ile ????ın etkile?imidir. Melanin, üzerine dü?en lazer ??ınını absorbe eder. Absorbe olan ??ın, ?sı enerjisine dönü?erek kıl kökünü tahrip eder. Lazer epilasyon yöntemi için lazer ??ınının cildin derinliklerine nüfuz ederek kıl köküne ula?ması ve ?sı enerjisine dönü?erek köke hasar vermesi gerekir. kıl kökleri, vücudun çe?itli yerlerinde de?i?mekle birlikte yüzeyin 2-5 mm altındadır. Epilasyon amaçlı cihazlarda, ??ının dalga boyu cilt altında ula?t??? mesafenin bu sınırlar içinde olması gerekmektedir.
Lazer epilasyonda her kıl ba?arı ile yok edilebilir mi?
Lazer epilasyonda kullanılan tüm cihazlarda çalı?ma prensibi olarak melanin hedef olarak seçilmi?tir. Melanin`in yoşun olduşu koyu ve kalın kıllarda ba?arı oranı yüksek olup melanin oranı dü?ük olan açık renkli kıllarda ba?arı oranı daha dü?üktür. Ba?arıy? etkileyen bir di?er faktör de kişinin ten rengidir. Ten rengi koyu olanlarda cildin yüzeyel tabakasında yer alan melanin fazla olduşu için yan etki riski yüksektir. Bu nedenle epilasyon amacı ile verilen enerji de da?ılaca?ından ba?arı oranı dü?er. Özetle epilasyondaki ba?arı kılların koyu ve kalın, ten renginin açık olması ile doğru orantılıdır. Epilasyon amacı ile kullanılan farklı sistemlerin vücut bölgelerine göre birbirlerine üstünlükleri olmamakla beraber hiçbir cihaz için tam anlam? ile di?erine göre üstünlük belirtilemez.
Lazer Epilasyonda Neden Birden Fazla Seans Gereklidir?
Vücut kılları anajen, katajen ve telojen olarak adlandırılan üç geli?im evresinde bulunur. Her kıl bu evrelerden, birbirinden ba??msız farklı zamanlarda geçmektedir. Lazer epilasyon sadece anajen (aktif) dönemdeki kılları etkiler. Bu nedenle tek seansta uygulanan bölgedeki tüm kılları yok etmek mümkün olmamaktadır.
Lazer sonrası kıllar bir daha çıkmaz mı?
Lazer epilasyonda amaç kalıcı kılsızlık de?il uzun süre kılsızlı?? sağlamaktır.
Lazer uygulaması sonra ciltte leke oluşur mu?
I???ın cildin üst tabakasında yer alan melanin tarafından da emilmesinden dolay? ciltte yanık ve sonrasında lekelenme olasılı?? her zaman mevcuttur. Bu olasılı?? dü?ürmenin yolu deneyimli kullanıcı ve soşutma sistemi iyi olan bir cihazla uygulama yapılmasıdır.
Lazer Epilasyonun Yan Etkisi Var m?dır?
Uygulama yapılacak kişinin cilt ve kıl tipine uygun enerji de?erleri ile yapıld??ında lazer epilasyonun kalıcı yan etkisi yoktur. Uygulama sonrasında k?sa süreli olarak, hafif bir kızarıklık, kabarıklık ve yanma görülebilir ki bu da uygulamadan sonraki birkaç saat içinde kendili?inden geçmektedir. Çok hassas ciltlerde kızarıklıklar 2–3 gün devam edebilir.

 

Batı Ataşehir Lazer Epilasyon